Ethische gedragscode Stichting SPOTCER:

Algemeen
Stichting SPOTCER hanteert een ethische gedragscode waarin het wil waarborgen:

– Het respect voor de opdrachtgever en de deelnemers,
– De professionele deskundigheid van de coach, trainer of begeleider,
– De vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever en de deelnemers verstrekte informatie.
– Het afhandelen van eventuele klachten

1. Terminologie:

1.0    Deelnemer: Een trainer of coach die door stichting SPOTCER is gecertificeerd en als zodanig zichtbaar is op de website van stichting SPOTCER.

1.1    Opdrachtgever: Een opdrachtgever of cliënt welke diensten afneemt die de deelnemer aanbiedt als zijnde diensten die vallen onder de noemer training of  coaching.

1.2    Diensten: Onder diensten wordt verstaan alle activiteiten welke de deelnemer ten behoeve van de opdrachtgever uitvoert die vallen onder het thema coachen of  trainen en waarvoor een schriftelijke opdrachtbevestiging is aangegaan tussen de deelnemer en de opdrachtgever.

1.3 Cursist: Een persoon die participeert in een dienst die door een opdrachtgever is afgenomen bij een deelnemer van Stichting SPOTCER.

2. Respect opdrachtgever en deelnemer

2.2. De Deelnemer zal haar kennis en vaardigheden bewust gebruiken ten bate van de doelstellingen van de opdrachtgever en de deelnemers. Indien de doelstellingen van de opdrachtgever, hetzij deelnemers, niet verenigbaar zijn met de persoonlijke of professionele ethiek van Stichting SPOTCER, zal de deelnemer dat duidelijk aan de opdrachtgever melden en de begeleiding –  althans met betrekking tot die doelstelling – beëindigen.

2.3. Indien de doelstellingen van de opdrachtgever en de deelnemers die door de opdrachtgever aangewezen zijn voor deelname aan een traject, inherent tegenstrijdig zijn, zal de deelnemer dat aan opdrachtgever melden en in gezamenlijkheid naar een aanvaardbare oplossing zoeken.

2.4. De Deelnemer zal de ecologie bewaken. Dit betekent dat de deelnemer, binnen de grenzen van het redelijkerwijs voorspelbare, de gevolgen van de leertrajecten zal inschatten zowel op het niveau van de organisatie als totaal als voor de individuele deelnemers. De deelnemer zal deze inschatting met de opdrachtgever of deelnemers bespreken en stemt zijn begeleiding daarop af.

3. De professionele deskundigheid van de trainer of coach.

3.1. De deelnemer garandeert dat hij of zij ter zake kundig is, zowel naar de inhoud, als naar het proces als naar het grotere belang van de organisatie, waarin het traject plaats vindt.

3.2. De deelnemer zal na afloop van ieder traject de effecten/resultaten evalueren alsmede de kwaliteit van de door de deelnemer geboden inzet/begeleiding. Deze evaluatie vindt desgewenst plaats in een bijeenkomst met de opdrachtgever en zonodig enkele deelnemers, tenzij anders overeengekomen wordt.

4. De vertrouwelijkheid van de door de opdrachtgever en de deelnemers verstrekte informatie.

4.1. De deelnemer garandeert de vertrouwelijkheid van de, door de opdrachtgever/cursisten in het kader van het traject, gegeven informatie.

4.2. De Deelnemer wint geen informatie bij derden in zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever of deelnemers.

4.3. Informatie, verstrekt door individuele deelnemers zal door de deelnemer alleen na uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende deelnemer aan de opdrachtgever of aan derden, verstrekt worden.

4.4. Voor zover verstrekte informatie gebruikt wordt voor overleg met of voorlichting aan derden, zal de deelnemer hiervoor van te voren toestemming vragen aan de opdrachtgever/cursisten.

4.5 Indien in het traject gebruik maakt wordt van videofeedback zullen de video-opnamen die gedurende het traject door de deelnemer gemaakt worden, bij beëindiging van het traject worden vernietigd. Video-opnamen vallen voor het overige onder informatie zoals bedoeld in lid 3.1 tot en met 3.4.

 

Algemene voorwaarden beroepsvereniging voor kinesiologie (BvK).

Algemeen
De algemene voorwaarden zijn bij de KvK ingeschreven onder nummer: 08105320.
Voor de Touch for Health Practitioner, NAET-Practitioner en Erkend Kinesioloog aangesloten bij de Beroepsvereniging voor Kinesiologie.

Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Een Touch for Health Practitioner (TfHP), NAET-Practitioner (NAET-P): therapeut, lid van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BVK), handelende als zelfstandig gevestigd Touch for Health Practitioner of NAET-Practitioner ; Een Erkend Kinesioloog (EK): therapeut, lid van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie, handelende als zelfstandig gevestigd kinesioloog; Cliënt: degene aan wie door de TfHP, NAET-P of EK advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers; Praktijkadres: de locatie waarop (of van waaruit) de praktijk van de TfHP, NAET-P of EK wordt uitgeoefend; De TfHP, NAET-P of kinesioloog kan het advies ook op het bezoekadres van de cliënt geven, dan is het praktijkadres het adres waar de therapeut voor afspraken te bereiken is. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Therapeut, Cliënt, en Praktijkadres.

Artikel 2, Algemeen
De therapeut geeft advies aan de cliënt op (vanuit) het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3, Basis
De therapeut adviseert de cliënt na een intakegesprek op basis van testresultaten. Bij de start van de eerste testbehandeling gaan de therapeut en de cliënt een overeenkomst aan, waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4, Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn (de therapeut niet kan ontvangen) dient hij de therapeut hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien de cliënt korter dan een etmaal (24 uur) voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de therapeut geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de therapeut gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Bij afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Bij een gewone maandag gaat de termijn dus in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag.

Artikel 5, Tariefstelling
Bij het intakegesprek, of uiterlijk voor de behandeling aanvangt, deelt de therapeut de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden en welke voorwaarden van toepassing zijn. De tarieven zijn inclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden. (Het tarief exclusief de BTW kan als service worden toegevoegd). Het honorarium van de therapeut is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende diensten, tenzij anders is overeengekomen. Indien na totstandkoming van een overeenkomst, doch voordat de vervolgbehandelingen hebben plaats gehad, lonen en prijzen een wijziging ondergaan, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief overeenkomstig aan te passen, tenzij daar andere afspraken over zijn gemaakt.

Artikel 6, Betaling
Tenzij anders is overeengekomen betaalt de cliënt aan de therapeut voor ieder consult direct na afloop daarvan, zulks tegen overgave van een door de therapeut ondertekende kwitantie of een getekende nota met de tekst “voldaan”.

Artikel 7, Declaraties
Indien de therapeut en de cliënt, in afwijking van artikel 6 overeenkomen dat wordt betaald op declaratiebasis, is de cliënt gehouden om binnen de op de nota gestelde termijn van tenminste 14 dagen na de declaratiedatum het verschuldigde over te maken op de door de therapeut aangegeven bank/postgirorekening. Compensatie door de cliënt met bestaande of vermeende vorderingen op de therapeut uit welk hoofde dan ook, is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij niet-betaling binnen de gestelde datum is de therapeut gerechtigd om vanaf de dag daarop volgend wettelijke rente over het verschuldigde in rekening te brengen zomede alle kosten verband houdende met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 8, Verschuldigdheid
Voor de bepaling van hetgeen door of met betrekking tot de cliënt te eniger tijd aan de therapeut verschuldigd is, zijn de boeken en de administratie van de therapeut bepalend, zulks behoudens tegenbewijs. Bezwaren tegen de hoogte van het behandelingsbedrag schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9, Aansprakelijkheid
Het advies van de therapeut is naar zijn aard resultaatgericht, zonder dat resultaat te garanderen. De therapeut sluit elke aansprakelijkheid uit terzake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de therapeut verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de therapeut. Op het handelen van de therapeut zijn de reglementen, waaronder het “Klachtrecht” en de “Handelingen”, van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie van toepassing. Zie onder ‘Reglementen’ op het Ledendeel van deze site.

Artikel 10,
In de reglementen is ondermeer opgenomen het inzagerecht van de cliënt in het eigen dossier.